Szukaj na tym blogu

wtorek, 1 listopada 2011

Skarga na czynności komornika (wzór skargi wierzyciela i dłużnika) cz.III

Warszawa, dnia …………….. r.

Sąd Rejonowy
dla Warszawy-Śródmieście
w Warszawie


Wierzyciel: ………………….,
Dłużnik: ……………………, reprezentowany przez ………………………………

Wartość egzekwowanego roszczenia: ……………

Skarga dłużnika na czynności komornika związane z zajęciem ruchomości oraz na zaniechanie umorzenia postępowania egzekucyjnego w części dotyczącej egzekucji z zajętej rzeczy ruchomej


Zaskarżam:
1. czynność Komornika Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieście w Warszawie dokonaną w dniu ………………………… r. w sprawie … KM ………………, polegającą na zajęciu …………………………………. nr seryjny,
2. zaniechanie dokonania przez komornika czynności polegającej na wydaniu postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego w części dotyczącej egzekucji z zajętego przedmiotu.
Wnoszę o umorzenie postępowania egzekucyjnego w części dotyczącej zajęcia …………………. nr seryjny ……………, dokonanego przez Komornika Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieście w Warszawie w sprawie …… KM …………, oraz o zasądzenie od wierzyciela na rzecz dłużnika kosztów postępowania według norm przepisanych.
Uzasadnienie
Jako pełnomocnik dłużnika, zaskarżam czynność Komornik Sądu Rejonowego ……………... w ………………, jaką dokonał w dniu …………………… r. polegającą na zajęcia ……………………………. nr seryjny …………….., pomimo mojego oświadczenia, że przedmiot ten, jako przedmiot niezbędny do wykonywania moich czynności zawodowych i zarobkowych, nie podlega egzekucji zgodnie z art. 829 pkt 4 k.p.c.
Dowód: akta komornika - sygn. akt: ……… KM …………….
Po dokonanym zajęciu, w dniu …………. r., dłużnik wnosił o jego uchylenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego w części objętej dokonanym zajęciem.
Komornik, pismem z dnia …………….. r., odmówił wydania postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego we wskazanym zakresie, pomimo faktu, że powinien to uczynić z urzędu zgodnie z zapisem art. 824 § 1 pkt 2 k.p.c.
W świetle przytoczonych okoliczności skarga jest oczywiście uzasadniona.

……………………………….

Załącznik:
- pełnomocnictwo
- odpis skargi

__________________________________________________________________________

Warszawa, dnia …………… r.

Sąd Rejonowy
dla Warszawy-Śródmieście
w Warszawie


Wierzyciel: …………………, reprezentowany przez ………………………………
Dłużnik: ……………………,

Wartość egzekwowanego roszczenia: ……………

Skarga wierzyciela na czynności komornika w przedmiocie ustalenia kosztów egzekucji

Wnoszę o:
1. uchylenie postanowienia komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie w sprawie …… KM …………… z dnia ……………… r. w przedmiocie ustalenia kosztów egzekucji
2. zasądzenie od dłużnika kosztów postępowania.
Uzasadnienie
Działając w imieniu wierzyciela, w oparciu o udzielone mi pełnomocnictwo, wnoszę o uchylenie postanowienia wydanego przez Komornika Sądu Rejonowego ………… w Warszawie z dnia …………… r. w przedmiocie ustalenia kosztów egzekucji, w sprawie … KM …………
Postanowienie błędnie wylicza wysokość kosztów
Postanowienie Komornika z dnia …………… r. nie spełnia wymogów formalnych zawartych w art. 770 kpc oraz § ……… Rozporządzenia … … ………………………………………….
Zgodnie z przywołanymi przepisami, na podstawie art./§ ……. Ustawy / powołanego rozporządzenia komornik ustalając postanowieniem wysokość kosztów egzekucyjnych wskaże podstawę obliczenia kosztów przez wymienienie tytułu ich pobrania oraz przytoczenie odpowiednich paragrafów taksy za czynności komorników.
Postanowienie z dnia ……………………… r. nie spełnia powyższych wymogów. W szczególności w sentencji postanowienia nie podano, w jakiej wysokości ustalono koszty egzekucji przed komornikiem sądowym oraz jaka jest podstawa ich wyliczenia.
W tym stanie żądanie uchylenia w tej części postanowienia komornika znajduje oparcie w art. 767 § 1 kpc w związku z art. 770 kpc w związku z § 32 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968 w sprawie czynności komorników (Dz. U.………).
..............

Załączniki:
1. Odpis postanowienia z dnia ……………… r.
2. Odpisy skargi.
3. Pełnomocnictwo

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz