Szukaj na tym blogu

środa, 23 listopada 2011

Postępowanie uproszczone (505[1] – 505[14] k.p.c.)Jeżeli dotychczas uważaliście, że postępowanie nakazowe i upominawcze jest skomplikowane to dla odmiany tym razem opiszę coś łatwego ;)

W odróżnieniu od obu wcześniej opisywanych postępowań odrębnych, to postępowanie uproszczone zgodnie z treścią art. 505[1] k.p.c. należy wyłącznie do właściwości sądów rejonowych.
Będzie ono miało zastosowanie do spraw:
1) o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty,
2) o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu.

Pozew, odpowiedź na pozew, sprzeciw od wyroku zaocznego i pismo zawierające wnioski dowodowe wnoszone w postępowaniu uproszczonym powinny być sporządzone wyłącznie na urzędowych formularzach. Mówi o tym wprost art. 505[2] k.p.c. W przypadku jeżeli nie dochowamy tego wymogu to zgodnie z treścią art. 130[1] § 1[1] i 2 przewodniczący wezwie stronę do jego poprawienia lub uzupełnienia w terminie tygodniowym, przesyłając złożone pismo. Wezwanie będzie a przynajmniej powinno wskazywać wszystkie braki pisma oraz zawierać pouczenie o skutkach niezastosowania się do tego wezwania. W razie bezskutecznego upływu terminu lub ponownego złożenia pisma dotkniętego brakami przewodniczący zarządzi zwrot pisma. Sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty oraz sprzeciw od nakazu zapłaty sąd odrzuca.
W myśl art. 505[3] § 1 k.p.c. za pomocą jednego pozwu można dochodzić tylko jednego roszczenia. Możliwość połączenia kilku roszczeń w jednym pozwie jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy wynikają one z tej samej umowy lub umów tego samego rodzaju. W przypadku gdy naruszymy tą zasadę i połączymy w jednym pozwie kilka roszczeń, przewodniczący zarządzi jego zwrot, stosując się do zapisu art. 130[1] k.p.c. w zw. z art. 505[3] § 2 k.p.c.

Zwiększając formalizm postępowania uproszczonego wyraźnie ograniczono czas podnoszenia zarzutów i powoływania okoliczności faktycznych w sprawie. Tym samym, okoliczności faktyczne zarzuty i wnioski dowodowe nie zgłoszone w pozwie, odpowiedzi na pozew, na pierwszym posiedzeniu przeznaczonym na rozprawę lub w sprzeciwie od wyroku zaocznego mogą być rozpoznawane tylko wtedy, gdy strona wykaże, że nie mogła ich powołać wcześniej lub gdy potrzeba ich powołania wynikła później.
Jeżeli chodzi o koszty postępowania, to zgodnie z art. 28 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w sprawie podlegającej rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym pobierana jest od pozwu opłata stała, przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy: do 2.000 zł - 30 zł; ponad 2.000 zł do 5.000 zł - 100 zł; ponad 5.000 zł do 7.500 zł - 250 zł; ponad 7.500 zł - 300 zł.
Pamiętajcie też, że opłatę uiszczamy przy wniesieniu pozwu do sądu. Jeżeli pozew nie zostanie opłacony, przewodniczący wezwie stronę, pod rygorem zwrócenia pozwu, do opłacenia go w terminie tygodniowym. Pozew wniesiony przez profesjonalnego pełnomocnika tj. adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego, który nie zostanie należycie opłacony, przewodniczący zwróci bez wezwania o uiszczenie opłaty. W terminie tygodniowym od dnia doręczenia zarządzenia o zwrocie pozwu z powodu jego nieopłacenia, strona będzie mogła uiścić brakującą opłatę. Jeżeli opłata zostanie wniesiona we właściwej wysokości, pozew wywoła skutek od daty pierwotnego wniesienia.

Co prawda za każdym razem załączałem dla was wzór pozwu ale tym razem tego nie zrobię gdyż musiałbym wkleić tutaj Formularz "P" :P
Pozdrawiam

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz